Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Tender za davanje u zakup prostorija u akademske svrhe

16.05.2012.

Tender za davanje u zakup prostorija u akademske svrhe

     Akademija znanja D.O.O
      Broj166/1
      Budva: 15.05.2012.god.

Na osnovu člana 8 Statuta Odbor direktora DOO”Akademija znanja” na sjednici održanoj dana 

09.05.2012.godine donio je Odluku broj: 159/1 da se objavi :


 
                                                              JAVNI POZIV 


              Za davanje u zakup prostorija DOO „Akademija znanja“  akademske svrhe
1. Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za zakup sljedećih prostorija:

          POVRŠ.m2     I SPRAT  II SPRAT  III SPRAT        POČ.CIJENA                  ROK ZAKUPA
                                                                                       PO m2 U €(bez PDV)   


učionica        47,50m2           2             -                -                     10.00                           3 god.
učionica        48.00m2           2             -                -                     10.00                           3 god
učionica        58,50m2           2             -                -                     10.00                           3 god.
učionica        80,50m2           2             -                -                     10.00                           3 god.
učionica        76,50m2           -              1                -                    10.00                           3 god.
učionica        38,00m2           -              1                -                    10.00                           3 god.
kancelarija   28,00m2            -             1                -                     10.00                           3 god.
kancelarija   43,00m2            -             1                1                    10.00                           3 god.
amfiteatar    228,00m2          -             1                -                     10.00                          3 god.
     

 
2. Ponuda treba da sadrži:
1. Tačan naziv i podatke o ponuđaču,                                                                   

                                                                                                       
 2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € (eurima) i uslove zakupa,      

                         
3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,                                                 

4. Pismo namjere ( dosadašnje iskustvo,nastavni kadar ,program i plan 

aktivnosti vezan za DOO”Akademiju znanja i sl.)

3. Priložena dokumenta moraju biti orginali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 

mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva.

4. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju visokoškolske ustanove iz zemlje i inostranstva.

5. Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polazi se od sljedećih kriterijuma:
Visina ponuđene naknade------------------------- 60 poena                                              

 Reference i program razvoja----------------------40 poena

6. Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 8 do 15 sati zaključno sa 25.05. 2012.godine do  

12 časova u prostorijama DOO”Akademija znanja”, ul.Žrtava fašizma bb Rozino, Budva.       
                                       
7. Javno otvaranje zapečaćenih koverti će biti održano dana 30.05.2012.godine sa početkom u 10:00 

časova u prostorijama DOO”AKADEMIJA ZNANJA”.
                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                                                     vd Direktor        
                                                                                                                  Miško Rađenović

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com