Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Sjednica SO Budva

11.08.2014.

Sjednica SO Budva

U Akademiji znanja, danas u 11 sati,  otpočela je 12. sjednica SO Budva, sa sledećim Dnevnim redom:

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Budva za 2013. godinu;

2.  Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2014. godinu;

3. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za praćenje realizacije projekta „Planiranje, izgradanja, finansiranje i upravljanje postrojenjem za otpadne vode Budva“);

4. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga snadbijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda);

5. Predlog Odluke o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za parkirno – garažna mjesta;

6. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja predsjedniku Opštine;

7. Predlog Odluke o prosječnoj cijeni građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalog zemljišta za 2014. godinu;

8. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za Cjenovnik za iznajmljivanje poslovnih prostora i tehničke opreme DOO „Akademija znanja Budva“;

9. Predlog Zaključka io prihvatanju Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o zajedničkom ulaganju (Budva holding);

10. Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti radi izgradnje zabavnog parka na brdu Spas;

11. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretosti (Banja Kaluđerović);

12. Predlog  Odluke o prenosu prava nepokretnosti bez naknade (Buljarica);

13. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih  parcela  broj 62, 63 i 64 u okviru DUP-a „Petrovac, šira zona“;

14. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke  parcele broj 105.6 u bloku 105B u skladu sa DUP-om „Bečići“;  

15. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 13.2 u bloku 13, u skladu sa DUP-om „Bečići“;

16. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti vurbanistička parcela broj 11a blok broj 5 u okviru DUP-a Dubovica 1;

17. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti (Filotići);

18. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti (REC doo);

19. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje Ugovora o dugoročnoj saradnji na organizaciji „SEA DANCE“ ljetnjeg muzičkog festivala u periodu od 2015. Do 2025. godine između Opštine Budva i privrednog društva   „MYEXIT ADVENTURE“ d.o.o. iz Novog Sada;

20. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut JU Muzeji i galerije Budve;

21. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Statut JU Narodna biblioteka Budve;

22. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Turističke organizacije opštine  Budva za 2014. godinu);

23. Predlog Zaključka (o prihvatanju Finansijskog iskaza i Izvještaja o realizaciji programa rada Turističke organizacije opštine Budva za 2013. godinu);

24. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu JP za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva „Mediteran reklame“ Budva za 2013. godinu;

25. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu JP „Vodovod i kanalizacija“ Budva;

26. Predlog Rješenja  (o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva za 2014. godinu);

27. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Muzeji i galerije Budve za 2014. godinu);

28. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Muzeji i galerije Budve za 2014. godinu);

29. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Narodna bibilioteka Budve za 2014. godinu);

30. Predlog Zaključka  (o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JP „Mediteranski sportski centar“ za 2013. godinu);

31. Predlog Rješenja  (o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan JP „Mediteranski sportski centar“ za 2014. godinu);

32. Predlog  Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom  poslovanju  JP „Sportsko – rekreativni centar“ Budva za 2014. godinu);

33. Predlog Rješenja  (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JP „Sportsko - rekreativni centar Budva“ za 2014. godinu);

34. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu Društva za konsalting i  inženjering „Budva – Sveti Stefan – Petrovac“ d.o.o. Budva;

35. Predlog Zaključka o ispravci greške ( u Odluci o donošenju LSL „Blizikuće“);

36. Predlog Zaključka o ispravci greške (u Odluci o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta);

37. Predlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za proglašenje počasnog građanina Budve;

38. Predlog Rješenja (stavljanje van snage Ugovora UZZ od 31.07.2013. god);

39. Predlog Zaključka (obavještavanje Vlade Crne Gore);

40. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu JZU Dom zdravlja Budva za 2013. godinu;

41. Predlog Odluke o skraćenju mandata.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com