Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Sjednica SO Budva zakazana za 27. mart

23.03.2017.

Sjednica SO Budva zakazana za 27. mart

5. sjednica Skupštine opštine Budva, koja je bila zakazana za petak, 17. mart 2017. godine, održaće se u ponedeljak, 27. marta 2017. godine, sa početkom u 09,00 časova, u zgradi Akademije znanja.

Dnevni red 5. sjednice SO Budva:

1. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na razrješenje Glavne administratorke Opštine Budva (Snežana Šćepanović Raičević);
2. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za planiranje i uređenje prostora (Đorđije Pribilović);
3. Predlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja i Odbora za planiranje i uređenje prostora (Mladen Mikijelj);
4. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti (Milo Božović);
5. Predlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti (Dejan Božović);
6. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju (Veselin Marković);
7. Predlog Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju (Mijomir Pejović);
8. Predlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj i člana Odbora za komunalno-stambenu djelatnost (Marko Marković);
9. Predlog Rješenja o imenovanju predsjednice Odbora za finansije, privredu i razvoj (Iva Midorović);
10. Predlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti (Ivan Liješević);
11. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva (Milenko Medigović);
12. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva (Marko Radoman);
13. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršnog direktora d.o.o.“Komunalno” Budva (Đorđe Medin);
14. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju v.d. izvršnog direktora d.o.o.“Komunalno” Budva (Rade Bauk);
15. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora DOO” Akademija znanja” Budva (Miško Rađenović);
16. Predlog Rješenja o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva iz reda zaposlenih (Svetlana Ivanović);
17. Predlog Programa rada Skupštine Opštine Budva za 2017. godinu;
18. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta ”Turističko naselje Smokvica”;
19. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele br.17 u skladu sa LSL „Poljane“ (Đurašević Vesna, Pero i Milica);
20. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele 21.11 i 21.12 u bloku 21 u skladu sa DUP-om „Budva centar – izmjene i dopune“ (Ivanović Milorad i Slobodan);
21. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele br.1 i 2 u obuhvatu LSL „Bare“ (Nikčević Luka);
22. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele br.123 u skladu sa LSL „Vrba“ (Vlaznev Igor Aleksandrovič);
23. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele 91 u skladu sa LSL „Blizikuće“ („Kelly Anne Montenegro Propery Develop“ d.o.o. Bar);
24. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele br.25 u bloku 10 u skladu sa DUP-om „Rozino I“ (Labović Stana);
25. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele br.43 u skladu sa UP TN „Skočiđevojka“ („Zlatne livade“doo Budva);
26. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu Urbanističke parcele 65 u obuhvatu LSL “Blizikuće” (Mazhukin Viktor);
27. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu Urbanističke parcele 82 u obuhvatu LSL “Kuljače-Vojnići” (Đurčić Danijela);
28. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj parceli 2 blok 2 u skladu sa DUP-om “Dubovica I” (Božović Milan);
29. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj parceli 18 blok B9 u skladu sa DUP-om “Petrovac” (Gregović Rade);
30. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu Urbanističke parcele 18 blok B6 u skladu sa DUP-om “Rozino II” (Perović Dejan i Ivan);
31. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj parceli 12 blok B7 u skladu sa DUP-om “Petrovac šira zona” (Samostan časnih sestara);
32. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj paarceli 10-25 blok 10 u skladu sa DUP-om “Babin do” (Kovačević Nenad i dr.);
33. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj parceli 1-4 u skladu sa DUP-om “Babin do“ (Popović Komnen i Smiljkić Sofija);
34. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na dijelu Urbanističke parcele 2 u bloku 4 u skladu sa DUP-om “Dubovica I”(Drašković Draško);
35. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za gradnju na Urbanističkoj parceli 16.4 u bloku 16 u okviru DUP-a “Budva Centar-Izmjene i dopune” (Petrović-Nišavić);
36. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti (Dragan Brajić);
37. Predlog Rješenja o naknadi za rad Odbora direktora DOO “Mediteranski sportski centar” Budva;
38. Predlog Rješenja o naknadi za rad Odbora direktora DOO “Sportsko rekreativni centar” Budva;
39. Predlog Rješenja o naknadi za rad Savjeta Javne ustanove“Muzeji i galerije Budve”;
40. Predlog Rješenja o naknadi za rad Savjeta Javne ustanove “Narodna biblioteka Budve”;
41. Predlog Rješenja o naknadi za rad Savjeta Javne ustanove “Grad teatar” Budva;
42. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Muzeji i galerije Budve za 2015.godinu);
43. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Muzeji i galerije Budve za 2016.godinu);
44. Predlog Zaključka (o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju JU Narodna biblioteka Budve za 2015.godinu);
45. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Narodna biblioteka Budve za 2016.godinu);
46. Predlog Zaključka (o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju d.o.o. lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ za 2015.godinu;
47. Razmatranje Analize plana rada JZU Dom zdravlja - Budva za 2016.godinu;
48. Razmatranje Izvještaja o radu JPU “Ljubica V. Jovanović- Maše” za školsku 2015/2016. godinu;
49. Razmatranje Izvještaja o radu JU “Škola za osnovno muzičko obrazovanje” Budva za školsku 2015/2016. godinu;
50. Razmatranje Izvještaja o radu JU OŠ “Mirko Srzentić” Petrovac za školsku 2015/2016. godinu;
51. Razmatranje Izvještaja o radu JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša” za školsku 2015/2016. godinu;
52. Razmatranje Izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada JU “Druga osnovna škola” Budva za školsku 2015/2016. godinu;
53. Razmatranje Izvještaja o radu JU Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva za školsku 2015/2016. godinu;
54. Predlog Odluke o pokretanju postupka ocjene ustavnosti.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com