Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Prezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore

6.04.2016.

Prezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore

U organizaciji Fakultet za biznis i turizam i pod pokroviteljstvom ministarstva nauke, u okviru Programa sa ciljem  promocije nauke i  istraživanja u društvu Crne Gore, doktorant mr Miško Rađenović, kao rukovodilac Programa, održao je promociju istraživanja na temu “ Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore”, na Akademiji znanja Budva.

Skupu su  prisustvovali predstavnici ministarstava nauke i turizma, turističke privrede, javnih  ustanova, studenti, mediji I ostala zainteresovana javnost.

Otvarajući skup, dekan Faklteta za biznis I turizam prof. dr Rade Ratković  kazao je da ovo treći istraživački projekat ovog fakulteta i uvijek se rralizuju  uz veliku podršku, potporu i finansijski stimulans Miistarstva nauka, sa ministarkom prof,dr Sanjom Vlahović na čelu.

“Na ovom Fakultetu se u kontinuitetu bavimo  istraživanjem vezanim za ljudske resurse, zato što je to najvažniji činilac preduzetništva u turizmu, I  uspjeh svake turističke industrije, svake turističke privrede I svakog turističkog poslovanja primarno zavisi od kadrova. I uspjeh velikih kompanija primarno zavisi od kadrova” - naglasio je prfesor Ratković.

Ministarka nauke prof. dr. Sanja Vlahović ocijenila je istraživanje doktoranta mr Miška Rađenovića veoma kvalitetnim I svrsishodnim, uprkos tome što njegovi rezultati, kako je kazala, “ne izazivaju osmijeh na lice”.

“Međutim, kao što je doktorima neophodno da naprave dobru dijagnozu kako bi pristupili liječenju, tako je i ovo istraživanje  identifikovalo probleme u dijelu ljudskih resursa u hotelijerstvu, koje moramo što prije rješavati. Nadam se da će već sljedeće istraživanje u ovoj oblasti dati bolje rezultate I izmamiti osmijeh na lice” – kazala je Vlahović.

“Svrha  ovog istraživanja jeste sagledavanje značaja ljudskih resursa za razvoj hotelijerstva u Crnoj Gori. Dodatni ciljevi programa su istraživanje razvoja osnovnih resursa hotelske industrije Crne Gore, te, u tom sklopu, primarno fokusiranje na razvoj ljudskog kapitala u toj industriji;  Istraživanje strukturnih karakteristika ljudskih resursa u hotelijerstvu Crne Gore i identifikacija 

glavnih strukturnih nedostataka, odnosno disproporcije, te  davanje predloga makro i mikro politike razvoja ljudskih resursa u hotelijerstvu Crne Gore, kako bi se što efikasnije prevazilazile uočene strukturne disproporcije” – kazao je doktoran mr Miško Rađenović.

             Pored rukovidioca Programa, u negovoj realizaciji učestovali su Prof. dr Rade Ratković - rukovodilac institucije, doc. dr Ana Tripković Marković i doc. dr Ivana Ognjanović – koordinatori projekta, Bojana Rucović – prezentacija, Sanja Ratković i Marija Tomanović – organizacija i administracija, Sandra Radulović – PR, Ana Vukčević, student III godine - promocija.

Za  potrebe  istraživanja urađen je orginalni  autorski upitnik od strane rukovodioca projekta i tima Fakulteta za biznis i turizam, a nakon toga uslijedilo je terensko istraživanje na uzorku od 505 ispitanika, zaposlenih u hotelima u Crnoj Gori.

           Osnovni cilj prezentacije ovog istraživanja bilo je ukazivnaje na značaj ove   tematike naučnoj, stručnoj, a i široj javnosti. O tome koliko je ova tematika ljudskih resursa važna i koliko je neophodno što prije poraditi na korekciji ili potpunom otklanjanju problema – najbolje govore neki od opsežnih rezultata istraživanja koje ćemo ovdje navesti:

 • Nedovoljna saradnja privrednika (vlasnika turističkih objekata) sa obrazovnim institucijama, školama i fakultetima u cilju što bolje pripreme za izazove predstojećeg posla kroz praktičnu nastavu i veći broj zaposlenih.
 • Većina hotela u Crnoj Gori radi sezonski te se javlja problem zapošljavanja radne snage na više mjeseci čime se smanjuje kako interesovanje za upis u turističke škole i fakultete, tako i želja za zapošljavanjem u objektima gdje su slabo plaćeni i rade samo nekoliko mjeseci u toku godine. Ugovori o radu se stalno obnavljaju na kratki rok tako da nema sigurnosti posla. Takodje takvim zapošljavanjem drastično opada kvalitet usluge, a samim tim i poslovanje hotelijerstva. Velika fluktuacija zaposlenih.
 • Nedovoljna kvalifikacija nastavnika i profesora stručnih predmeta za rad u obrazovnim institucijama koje se bave turizmom i ugostiteljstvom.
 • U skladu sa slabljenjem kvaliteta radne snage slabi kvalitet i motivisanost menadžerskog kadra. Menadžerske obuke su na veoma niskom nivou. Plate zaposlenih su male.
 • U školama i na radnim mjestima (u hotelima) nije dovoljno zastupljeno učenje stranih jezika koji su osnov za bavljanje turizmom. Veoma mali broj zaposlenih kvalitetno govori strani jezik, a i kada govori najčešće je to engleski.
 • Generalno vlada pogrešno mišljenje kod svih struktura, da se posao u hotelima može brzo naučiti i da je za obuku dovoljno 1-3 mjeseca. Takođe javlja se slaba zastupljenost obuka svih vrsta kao i cjeloživotnog učenja i usavršavanja. Najčešće obuka traje 1-mjesec dana.
 • Potpuno je zapostavljan značaj mjerenja produktivnosti u hotelima.         
 •         Da ima mogućnosti i  prostora da se situacija sa ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore poboljša, potvrđuju i “Smjernice za budućnost” na koje su u svom istraživanju ukazali realizatori Projekta:  
 • Staviti naglasak na obrazovanje i obuku kadrova svih nivoa, ali najviše na nivou menadžmenta iz Crne Gore. U tom slučaju veliki dio intelektualnog kapitala bi ostajao u Crnoj Gori, a sezonska radna snaga bi mogla da se „uvozi“. Domaći menadžeri bi je obučavali, a samim tim bi se bolje objezbjedila konzistentnost usluge i bolje bi se pratili zadati standardi
 • Napraviti detaljnu kontrolu turističkih škola i fakulteta i,  ako je potrebno,  napraviti reviziju programa, a posebno provjeriti kvalifikacije nastavnika i profesora;
 • Uspostaviti bolju i aktivniju saradnju tzv. realnog sektora i obrazovnih institucija u cilju što bolje pripreme budućih zaposlenih za obavljanje te djelatnosti,  kao i praćenje trendova u turizmu i ugostiteljstvu. Najveći akcenat dati na izvođenje praktične nastave;
 • Kroz edukativne aktivnosti prikazivati pravu sliku i perspektive razvoja turizma ihotelijerstva i na taj način pokušati promijeniti mišljenje javnosti i podići nivo svijesti o poslovima u turizmu i upisima turističkih škola i fakulteta sa jedne strane, a sa druge pokušati prikazati i dati važnost na cjeloživotno učenje;
 • U sklopu formalnog i neformalnog obrazovanja pojačati učenje jezika i stručnih predmeta iz turizma;
 • Provjeriti rad i kompetencije ne samo nastavnika i profesora nego i svih pružaoca obuka u turizmu;
 • Posebnu pažnju posvetiti cjeloživotnoj obuci kao i motivisanosti zaposlenih za rad u hotelima;
 • Inovirati strategiju razvoja ljudskih resursa u turizmu .
 •  

Prezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne GorePrezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne GorePrezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne GorePrezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne GorePrezentacija istraživanja o ljudskim resursima u hotelijerstvu Crne Gore

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com