Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Predavanje: "Integrisanje principa rodne ravnopravnosti"

2.12.2014.

Predavanje: "Integrisanje principa rodne ravnopravnosti"

Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u zajedničkoj organizaciji Opštine Budva i Ministarstva za ljudska i manjinska prava"u Akademiji zanja danas od 09.00h -14.30h, održava se  predavanje na temu "Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori",  u kontekstu Rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori,  sa sa posebnim osvrtom na zaštitu od diskriminacije i zaštitu od nasilja u porodici.

Opština Budva je u svom drugom dvogodišnjem Akcionom planu za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za period 2013/2014. godina (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 10/13) u okviru poglavlja 5 sa nazivom “Nasilje nad ženama, nasilje u porodici “ koje ima za cilj: eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama i suzbijanje nasilja u porodici, planirala u okviru tačaka:

1.3. Edukacija o rodnoj ravnopravnosti i 5.1. Edukativni programi o mogućnostima i načinima suzbijanja nasilja u porodici, nasilja u intimnim vezama, i nasilja nad ženama i djevojčicama (nasilje kao pojam, oblici zakonska regulativa i institucionalna zaštita) organizovala ovo predavanje, są planom kako je Agendi koja slijedi prikazano, za ciljnu grupu:

Ø  Direktori/ce JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša”, JU OŠ „Druga osnovna škola”, JU OŠ „Mirko Srzentić”, JPU „Ljubica Jovanović Maše” i SMŠ „Danilo Kiš”;

Ø  Profesori/ke i nastavnici/ce građanskog vaspitanja iz JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša”, JU OŠ „Druga osnovna škola”, JU OŠ „Mirko Srzentić”, JPU „Ljubica Jovanović Maše” i SMŠ „Danilo Kiš” (vezano za sticanje uvjerenja potrebnog za rad);

Ø  Psiholozi/psihološkinje i pedagozi JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša”, JU OŠ „Druga osnovna škola”, JU OŠ „Mirko Srzentić”, JPU „Ljubica Jovanović Maše” i SMŠ „Danilo Kiš” (vezano za sticanje uvjerenja potrebnog za rad);

Ø  Jedno odjeljenja (uzorak) sa 4. godine – gimnazija iz SMŠ „Danilo Kiš”;

Ø  Medicinski radnici iz JZU Hitna pomoć, stanica u Budvi,

Ø  Medicinski radnici iz JZU Dom zdravlja Budva;

Ø  Predstavnici MUP – Centar bezbijednosti Budva;

Ø  Predstavnici Centra za socijalni rad – kancelarija u Budvi;

Ø  Predstavnici svih organa lokalne samouprave/lokalne uprave u Opštini Budva.

Obezbjeđenje obuke za navedenu ciljnu grupu ima za cilj unaprijeđenje profesionalnih znanja i kvaliteta rada navedenih profesionalaca i doprinosi podizanju nivoa kvaliteta života u našem društvu.

                                                       AGENDA

PREDAVANJE: ”RODNA RAVNOPRAVNOST U CRNOJ GORI

SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE I

                                    ZAŠTITU OD NASILJA U PORODICI”

 

Akademija znanja d.o.o 02.12.2014.godine

09.00-09.20

UVOD I DORODOŠLICA

Pozdravne riječi:

Predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Predstavnika Opštine Budva

(Predstavljanjepredavača/ica i ciljeva pojedinačnih modula; Predstavljanjeučesnika i učesnica obuke)

09.20- 10.45.

RODNA RAVNOPRAVNOST

· Upoznavanje sa pojmovima rodne ravnopravnosti.

·VJEŽBA

·Predstavljanje razlike između de facto i de jure položaja žena

·Faktori koji utiču na položaj žena, društveni kontekst i razlozi za antidiskriminativne zakone

·Obrazovni sistem u Crnoj Gori i rodna ravnopravnost

Predavač: BRANKA VLAHOVIĆ/Trenerica za rodnu ravnopravnost

10.45- 11.15

PAUZA

11.15 –12.15

 

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI,

·Upoznavanjesaosnovnimprincipimazakonodavnezaštite;

·Institucijekojesebavezaštitomodnasiljauporodici, uloganastavnogkadra, obaveze obrazovnih ustanova, i zdravstvenih institucija,

·Iskustvaizprakse

·Diskusija

Predavač: SRĐAN ĐUROVIĆ/Predsjednik Suda za prekršaje Podgorica;

12.15 - 13.15

·Normativno pravni i institucionalni okvir koji reguliše

oblast rodne ravnopravnosti

·Međunarodna dokumenta i njihova priimjena

Predavač: BRANKA VLAHOVIĆ

13.15 - 13.30

PAUZA

13.30 - 14.30

· Mapiranje politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, Praktična vježba, VIDA KAŠĆELAN, Zavod za školstvo Crne Gore

 

EVALUACIJA,

ZATVARANJE,

 

 


Predavanje: Predavanje: Predavanje: Predavanje: Predavanje: Predavanje: Predavanje:

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com