Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održane dvije Javne rasprave

20.12.2013.

Održane dvije Javne rasprave

U organizaciji Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, danas su na Akademiji  znanja održane dvije javne rasprave.

Na prvoj javnoj raspravi održanoj u 10 sati, razmatran je Nacrt odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.Usvajanje odluke je uslovljeno izmjenama  Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata,  i njeno donošenje će stvoriti pretpostavke da se na područjima gdje nema planova detaljne razrade,  mogu izdavati odobrenja za građenje infrastrukturnih objekata (ulica, vodovoda, kanalizacije, parkinga, sportskih dvorana, groblja, objekata ruralnog razvoja itd).

 Na drugoj javnoj raspravi razmatran je Nacrt odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, na teritoriji opštine Budva.Donošenjem ovakve odluke stvaraju se pretpostavke da se  već  izgrađeni objekti na teritoriji naše opštine, i to prvenstveno javnih funkcija i poslovni objekti,  prilagode na način da se obezbijedi pristup navedenim licima. 

Održane dvije Javne raspraveOdržane dvije Javne rasprave

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com