Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Od septembra počinje sa radom Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama.

9.07.2012.

Od septembra počinje sa radom Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama.

Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama (FMSK) u Beranama je prvi akreditovani i licencirani fakultet na sjeveru Crne Gore i jedini fakultet iz ove oblasti u Crnoj Gori i okruženju. 

FMSK je jedinstvena visokoškolska ustanova koja se bavi obrazovanjem menadžera za, danas, najatraktivnije čovjekove aktivnosti – za oblast saobraćaja i komunikacija.
Osnovni cilj Fakulteta za menadžment u saobraćaju i komunikacijama je obrazovanje diplomiranih menadžera u saobraćaju i komunikacijama zasnovanog na najsavremenijim znanjima (teoriji i praksi) iz oblasti željezničkog, drumskog, vazdušnog i poštanskog saobraćaja, komunikacija, logistike i informatike.

Fakultet radi po najvišim akademskim standardima i insistira na praktičnoj primjenjivosti stečenih znanja.
Na FMSK osnovne akademske studije traju tri godine odnosno šest semestara u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Magistarske akademske studije traju dvije godine – četiri semestra. Nastavni planovi i programi rađeni su na osnovu trendova u obrazovanju u Evropi i svijetu, iskustvima savremenih fakulteta za menadžment u zemlji i inostranstvu, kao i potreba za obrazovanjem menadžera u saobraćaju i komunikacijama.

Nastavu izvode vodeći profesori iz relevantnih oblasti sa Fakulteta i regiona.
FMSK raspolaže sa savremeno opremljenim amfiteatrima, učionicama, bibliotekom, čitaonicom, računarskom salom, internetom, opremom za multimedijalne prezentacije, prostorom za studente i svim drugim što je neophodno za uspješno studiranje.
Fakultet je licencirani ovlašćeni test-centar za ECDL.
Za uspješno upravljanje saobraćanim i komunikacionim preduzećima menadžeri moraju da imaju odgovarajuća znanja i vještine. Potrebna su im tehnička, društvena i koncepcijska znanja. Takođe, uspješni menadžeri treba da imaju znanja iz savremene tehnike, tehnologije, informatike, organizacije, menadžmenta, logistike, finansija, marketinga i drugih disciplina. Sva ova znanja menadžeri stiču kroz odgocarajuće obrazovanje na FMSK.
Diplomirani menadžeri saobraćaja i komunikacija su osposobljeni za obavljanje menadžerskih poslova na raznim hijerarhijskim nivoima u preduzeću. Takođe, oni se osposobljavaju za obavljanje poslova istraživača, nastavnika, savjetnika u državnim institucijama i komorama i dr.
Zapošljavanje diplomiranih menadžera moguće je u željeznici, pošti, telekomunikacionim operaterima, servis provajderima, regulatornim tijelima, Ministarstvu za saobraćaj i pomorstvo, Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije i drugim ministarstvima, Privrednoj komori, lukama, robno-transportnim centrima, auto transportnim preduzećima, preduzećima u vazdušnom saobraćaju, špediterskim organizacijama, turističkim organizacijama, kao i svim proizvodnim, distributivnim i drugim organizacijama, sekretarijatima za saobraćaj u opštinama i gradovima, institutima, fakultetima i dr.
Imperativ je, prema ocjeni eksperata Evropske unije, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju, imati dobre menadžere u saobraćaju i komunikacijama.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com