Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Deveta sjednica Skupštine Opštine Budva

26.12.2013.

Deveta sjednica Skupštine Opštine Budva

Na Akademiji znanja, danas u 10 sati, otpočela je Deveta sjednica Skupštine Opštine Budva, sa sledećim Dnevnim redom:


01. Predlog Odluke o Budžetu opštine Budva za 2014.godinu

02. Predlog Odluke o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2014.godinu

03. Predlog Odluke o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2014.godinu

04. Predlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana "Pržno - KamenovoII za dio Kamenovo Vrijesno - dio Šipkov krš" 

05. Predlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Dubovica I"

06.Predlog Odluke o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period od 1.04.2013. do 1.04.2015. godine

07. Predlog Odluke o davanju ovlašćenja predsjedniku Opštine

08. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za Sporazum o vansudskom poravnanju

09. Predlog Odluke o osnivanju Javne ustanove "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

10. Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Mediteranski sportski centar Budva" 

11. Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošču "Sportsko rekreativni centar Budva"

12. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Javnog preduzeća za upravljanje reklamnim prostorom opštine Budva "Mediteran reklame" za 2014. godinu

13. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan d.o.o. "Akademija znanja" za 2014.godinu

14. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finsnsijski plan d.o.o. "Komunalno Budva" za 2014. godinu

15. Predlog Zaključaka o ispravci greškeKontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com