Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 24. sjednica SO Budva

28.12.2015.

24. sjednica SO Budva

 

24. sjednica Skupštine opštine Budva, zakazana je za ponedjeljak, 28. decembar 2015. godine, sa početkom u 10 h, u zgradi Akademije znanja.

Dnevni red:

1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Budva za 2016.godinu;

2. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Budva za 2015. godinu;

3. Predlog Odluke o usvajanju Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2016. godinu;

4. Predlog Odluke o usvajanju Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2016. godinu;

5. Predlog Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine;

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje d.o.o.”Vodovod i kanalizacija” Budva;

7. Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti;

8. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br. 29 u skladu sa DUP-om “Pržno-Kamenovo I (dio PržnoPodličak)”, (Ilija Kažanegra);

9. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br. 88.22 blok broj 88G u skladu sa DUP-om “Bečići”,(Danilović Radoman);

10. Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele br. 37 u skladu sa LSL “Poljane”, ( Radoman Andrija);

11. Predlog Odluke o razmjeni nepokretnosti Šipkov krš (KO Sveti Stefan);

12. Predlog Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica opštine Budva;

13. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Budva za 2016.godinu);

14. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o. „Mediteran reklame“ Budva za 2016.godinu);

15. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. "Parking servis Budva" Budva, za 2016.godinu;

16. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Budva, za 2016.godinu;

17. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan d.o.o. "Komunalno" Budva, za 2016.godinu;

18. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan d.o.o. "Akademija znanja", za 2016.godinu;

19. Predlog Rješenja o razrješenju zamjenice predsjednika Opštinske izborne komisije (Rajka Špadijer);

20. Predlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije (Mihailo Kapisoda);

21. Predlog Rješenja o imenovanju članice Opštinske izborne komisije (Marija Sutić);

22. Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju d.o.o. RTV Budva za 2014.godinu;

23. Razmatranje Analize realizacije Plana rada JZU Dom zdravlja – Budva, za 2014. godinu;

24. Razmatranje Izvještaja o radu JPU “Ljubica Jovanović – Maše” Budva, za školsku 2014/2015. godinu;

25. Razmatranje Izvještaja o radu JU Osnovna škola „ Stefan Mitrov Ljubiša“, za školsku 2014/2015.godinu;

26. Razmatranje Izvještaja o radu JU „Druga osnovna škola“, za školsku 2014/2015. godinu;

27. Razmatranje Izvještaja o radu JU Osnovna škola „Mirko Srzentić“ u Petrovcu, za školsku 2014/2015. godinu;

28. Razmatranje Izvještaja o radu JU Srednja mješovita škola “Danilo Kiš” Budva, za školsku 2014/2015. godinu;

29. Razmatranje Izvještaja o radu JU “Škola za osnovno muzičko obrazovanje” Budva, za školsku 2014/2015. godinu.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com