Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > 10. sjednica Skupštine Opštine Budva

14.04.2014.

10. sjednica Skupštine Opštine Budva

U četvrtak, 17. aprila, sa početkom u 11 sati, u  Akademiji znanja  biće održana 10 sjednica SO Budva, sa sledećim Dnevnim redom:

1. Predlog odluke o završnom računu Budžeta Opštine Budva za 2012. godinu;

2. Predlog Programa rada Skupštine opštine Budva za 2014. godinu;

3. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana postavljanja privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period  od 1.04.2013. do 31.12.2015. godine;

4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora KSJP „Budva“ – Budva o kreditnom zaduženju;

5. Predlog Rješenja (o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika JP „Parking servis“ Budva);

6. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto - taksi prevoza na teritoriji Opštine Budva;

7. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje objekta za prečišćavanje otpadnih voda;

8. Predlog odluke o prenosu prava na nepokretnosti bez naknade (Buljarica II);

9. Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na gradsko građevinskom zemljištu broj 0101-1707/1-04 od 20.10.2004. godine (MZ Sveti Stefan);

10. Predlog odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa;

11. Predlog odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Budva;

12. Predlog odluke o dopuni Odluke o upotrebi simbola Opštine Budva;

13. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju MZ Podostrog;

14. Predlog Odluke o osnivanju Košarkaškog kluba „Budva“;

15. Predlog Statuta d.o.o. „Mediteranski sportski centar “ Budva“;

16. Predlog Statuta d.o.o. Sportsko  rekreativni centar „Budva“;

17. Predlog  Zaključka  (o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta Opštine Budva za 2013. Godinu);

18.  Predlog Zaključka o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu d.o.o. „Akademija znanja Budva“;

19. Predlog Rješenja o razrješenju  predsjednika  Savjeta narodne bibloioteke JU „Biblioteka Budve“;

20. Predlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta JU „Grad teatar Budva“;

21.  Predlog Rješenja o razrješenju predstavnika Opštine Budva kao člana Odbora direktora preduzeća“Expo Budva“ d.o.o. Budva;

22. Predlog Rješenja o imenovanju predstavnika Opštine Budva kao člana Odbora direktora preduzeća“Expo Budva“ d.o.o. Budva;

23. Predlog Zaključka o ispravci greške;

24. Predlog Odluke o stavljanu van snage Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine premija i naknada za ostvarene sportske rezultate („Sl. List Opštine Budva“, br.5/09);

25. Predlog Odluke o raspisivanju opštinskog referenduma;

26. Predlog Zaključka ( o formiranju komisije za sačinjavanje izvještaja o poslovanju d.o.o. „Parking servis“ Budva);

27. Predlog Rješenja (o stavljanju van snage Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza uz prenos prava svojine UZZ 795/2013);

28. Predlog Odluke o skraćenju mandata.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com